| APU -1 |  BAN +29 |  ETR 0 |  GOV -20 |  HBO -1 |  JTB +1 |  RMC -3 |  SHV +1 |  TTL -99 |  UID 0 |  ZGE -0.01 |  SOH -10.55 |  BUK +38700 | 

Индекс

926.92 (-44.11 -4.54%)
12,969.91 (-37.60 -0.29%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 10 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
83.00
+1
1.22%
2,779.00
+29
1.05%
3,900.00
+1
0.03%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
224.85
-10.55
-4.48%
70.00
-3
-4.11%
3,500.00
-99
-2.75%
8,780.00
-20
-0.23%
449.00
-1
-0.22%
3,599.00
-1
-0.03%
100.00
-0.01
-0.01%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
70.00
-3
1,400
224.85
-10.55
1,300
100.00
-0.01
1,000
2,779.00
29
221
3,900.00
1
126
83.00
1
100
8,780.00
-20
67
3,500.00
-99
59