| ADL +56 |  AOI +20 |  APU +63 |  BNG -1000 |  ETR +1.63 |  GOV -90 |  HGN -2.11 |  HSR 0 |  JTB +2.1 |  MCH -7.07 |  MIB -5 |  OLL 0 |  RMC -1.86 |  SHG +256 |  TCK +480 |  TTL +64 |  UID +17 | 

Индекс

935.48 (9.49 1.02%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 05 сар III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
4,000.00
+256
6.84%
1,353.00
+56
4.32%
470.00
+17
3.75%
83.00
+2.1
2.60%
18,980.00
+480
2.59%
3,455.00
+63
1.86%
3,714.00
+64
1.75%
96.63
+1.63
1.72%
2,861.00
+20
0.70%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
70.00
-2.11
-2.93%
66.07
-1.86
-2.74%
185.00
-5
-2.63%
51,000.00
-1000
-1.92%
8,400.00
-90
-1.06%
900.00
-7.07
-0.78%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
66.07
-1.86
18,790
3,455.00
63
7,330
470.00
17
1,346
3,714.00
64
1,155
185.00
-5
1,020
4,100.00
0
785
2,861.00
20
498
1,353.00
56
266