| APU 0 |  GOV 0 |  HSR 0 |  NEH 0 |  TCK 0 |  TTL -100 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8920 8920 23 7585 8250 58 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5500 55 Market Close
ACL 720 720 500 718.5 0 0 Market Close
ADL 1800 1800 17 1800 1889 514 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 780 1720 Market Close
ALM 1500 1500 0 0 1500 22 Market Close
AOI 4000 4000 0 0 3800 437 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2460 290 Market Close
APU 3700 3700 791 3700 3800 1180 Market Close
ATI 2950 2950 0 0 2900 5152 Market Close
ATR 68000 68000 20 68000 75000 8 Market Close
BAN 3700 3700 13 3610 3790 12 Market Close
BDL 10000 10000 50 10010 11000 50 Market Close
BDS 2499 2499 0 0 2299 10 Market Close
BEU 3600 3600 0 0 3600 96 Market Close
BHL 750 750 20 700 750 790 Market Close
BLC 917 917 0 0 1050 8405 Market Close
BNB 689 689 0 0 749 20 Market Close
BNG 60000 60000 52 60000 69000 1 Market Close
BRC 405 405 100 465.75 0 0 Market Close
BSK 2975 2975 0 0 3400 35 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 18600 12 Market Close
BTR 2850 2850 0 0 2883 21 Market Close
BUK 43040 43040 25 42840 47880 1 Market Close
CHR 2550 2550 20 2200 2550 612 Market Close
DHU 5000 5000 100 5000 5400 5 Market Close
DLG 6130 6130 12 6500 7050 90 Market Close
DRU 1200 1200 0 0 1200 10 Market Close
ECV 4000 4000 42 4000 0 0 Market Close
EER 2351 2351 296 2350 2389 10 Market Close
ESG 2000 2000 0 0 2000 8 Market Close
ETR 90 90 1124 90 100 2000 Market Close
GFG 510 510 40 510 580 10 Market Close
GGE 2186 2186 0 0 2100 9 Market Close
GOV 8000 8000 7 8000 8060 100 Market Close
GTJ 3600 3600 0 0 3550 152 Market Close
GTL 10650 10650 100 9500 11700 21 Market Close
GTU 1700 1700 0 0 1700 529 Market Close
HAG 8000 8000 0 0 8000 11 Market Close
HAH 2100 2100 0 0 2000 1859 Market Close
HAM 4300 4300 10 3700 0 0 Market Close
HBO 391 391 4119 391 400 100 Market Close
HGL 778.97 778.97 7 770 899 7 Market Close
HGN 116 116 1087 114 117 429 Market Close
HHC 4500 4500 0 0 4500 4 Market Close
HHS 591.15 591.15 250 505 0 0 Market Close
HML 227.27 227.27 6870 261.36 0 0 Market Close
HRL 183 183 0 0 180 200 Market Close
HRM 166.01 166.01 6300 165 179 1520 Market Close
HSG 1200 1200 3 1200 0 0 Market Close
HSR 4100 4100 23 4100 4500 10 Market Close
HSX 1000 1000 0 0 1000 500 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 10000 84 Market Close
IND 1400 1400 0 0 1495 12 Market Close
JGL 124 124 1000 142.6 0 0 Market Close
JGV 3600 3600 0 0 3600 80 Market Close
JIV 517.5 517.5 50 450 0 0 Market Close
JTB 88 88 1038 84 89 4145 Market Close
KEK 9500 9500 20 9000 0 0 Market Close
MBG 8000 8000 20 8000 0 0 Market Close
MCH 1270 1270 1015 1270 1399 10 Market Close
MDR 570 570 1000 525 580 1000 Market Close
MDZ 225.08 225.08 300 258.84 0 0 Market Close
MIB 250 250 50 230 250 8549 Market Close
MIE 17500 17500 100 16600 18000 85 Market Close
MMX 3736 3736 9 3600 3840 10 Market Close
MNH 4800 4800 30 4100 0 0 Market Close
MOG 18800 18800 20 18800 0 0 Market Close
MRX 100 100 1000 98 99 9370 Market Close
MSH 649.96 649.96 700 535 0 0 Market Close
MSR 1200 1200 3 1200 0 0 Market Close
MUD 8100 8100 20 8000 0 0 Market Close
MVO 2640 2640 0 0 3190 64 Market Close
NEH 18500 18500 5 18500 18900 50 Market Close
NKT 329 329 0 0 330 859 Market Close
NUR 11350 11350 9 11350 12000 78 Market Close
NXE 1600 1600 10 1360 1840 10 Market Close
OLL 117 117 200 111 120 5000 Market Close
RMC 112.46 112.46 170 112.46 114 15330 Market Close
SHG 6700 6700 7 6600 6700 268 Market Close
SHV 6100 6100 29 5560 6100 28 Market Close
SIL 225 225 0 0 220 5000 Market Close
SOI 3900 3900 0 0 3500 20 Market Close
SOR 2220 2220 300 1900 2220 365 Market Close
SUL 52900 52900 1 45000 55200 34 Market Close
SUN 21.16 21.16 5000 24.33 0 0 Market Close
SUU 126500 126500 10 86000 126000 57 Market Close
TAH 11000 11000 0 0 12650 1 Market Close
TAV 30500 30500 3 30500 35000 208 Market Close
TCK 20000 20000 3 19500 20000 50 Market Close
TEE 14760 14760 5 13000 0 0 Market Close
TEX 695 695 1000 600 0 0 Market Close
TSA 8000 8000 0 0 8000 56 Market Close
TTL 5000 4900 14 4251 5000 595 Market Close
TUS 320 320 10 272 0 0 Market Close
TVL 1000 1000 3 1100 0 0 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14990 1 Market Close
UBA 2000 2000 0 0 2000 110 Market Close
UBH 14500 14500 5 12350 17000 24 Market Close
UID 566.5 566.5 726 552 600 349 Market Close
UND 6300 6300 0 0 6300 350 Market Close
UNS 1000 1000 30 900 1149 17 Market Close
UYN 1001 1001 105 1002 1100 83 Market Close
VIK 1699 1699 0 0 1700 70 Market Close