| APU +47 |  BAN 0 |  CHR -450 |  EER +80 |  GOV 0 |  HAM -200 |  HRM -11.91 |  HSR +458 |  JTB -2 |  MIB 0 |  MMX -30 |  MNH +40 |  NXE 0 |  RMC -12.18 |  SOR +301 |  TAV +3620 |  TCK -500 |  TTL -310 |  UID -57.85 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8920 8920 0 0 9000 58 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5500 26653 Market Close
ADL 1800 1800 30 1800 1889 10 Market Close
ADU 874.17 874.17 30 950 0 0 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 789 90 Market Close
AOI 4000 4000 0 0 4100 542 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2470 2120 Market Close
APU 3660 3707 15 3700 3800 900 Market Close
ASA 9500 9500 0 0 9000 73 Market Close
ATR 68000 68000 10 68000 78000 8 Market Close
BAN 3700 3700 355 3500 3700 29 Market Close
BDL 11000 11000 200 10500 12000 130 Market Close
BDS 2499 2499 0 0 2599 20 Market Close
BEU 4000 4000 200 3400 3980 220 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 7200 36 Market Close
BHL 780 780 0 0 800 2 Market Close
BLC 798 798 10 798 0 0 Market Close
BNB 689 689 44 689 790 44 Market Close
BNG 60000 60000 3 59100 69000 1 Market Close
BRC 405 405 100 465.75 0 0 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 19000 468 Market Close
BTR 2850 2850 0 0 2883 21 Market Close
BUK 42840 42840 30 43040 48000 5 Market Close
DHU 5140 5140 100 4500 5900 5 Market Close
DLG 6130 6130 0 0 7050 90 Market Close
DRN 2100 2100 0 0 2300 28 Market Close
DRU 1200 1200 0 0 1370 5 Market Close
DZG 26000 26000 0 0 25500 66 Market Close
ECV 4000 4000 92 4000 0 0 Market Close
EER 2310 2390 100 2250 2390 90 Market Close
ERD 10 10 100 11.5 0 0 Market Close
ERS 3500 3500 82 2940 0 0 Market Close
ESG 2000 2000 0 0 2000 155 Market Close
ETR 93.98 93.98 300 88 93.9 1500 Market Close
GFG 390.18 390.18 60 448.7 0 0 Market Close
GGE 2186 2186 0 0 2200 9 Market Close
GHC 18000 18000 1 17000 0 0 Market Close
GOV 8200 8200 160 8000 8200 59 Market Close
GTJ 3600 3600 0 0 3600 188 Market Close
GTL 10510 10510 400 10500 12080 1 Market Close
GTU 1700 1700 0 0 1700 529 Market Close
HAM 4500 4300 0 0 4300 85 Market Close
HBO 405 405 200 391 409 10 Market Close
HGL 900 900 0 0 1035 5 Market Close
HGN 117 117 0 0 117 1980 Market Close
HHN 1500 1500 19 1500 0 0 Market Close
HHS 591.15 591.15 287 679.82 0 0 Market Close
HMK 2000 2000 0 0 2100 4 Market Close
HML 227.27 227.27 11870 261.36 0 0 Market Close
HRL 183 183 0 0 184 16036 Market Close
HRM 170.01 158.1 100 150 170 9519 Market Close
HSR 4042 4500 15 4100 4650 10 Market Close
HSX 1000 1000 10 850 1100 132 Market Close
HUN 26 26 10 29.9 0 0 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 10500 281 Market Close
IND 1400 1400 0 0 1400 80 Market Close
JGL 124 124 1000 142.6 0 0 Market Close
JGV 3600 3600 6 3500 3600 86 Market Close
JIV 517.5 517.5 30 450 0 0 Market Close
JTB 82 80 0 0 82 3735 Market Close
KEK 9000 9000 50 8500 9000 56 Market Close
MBG 8000 8000 50 7500 8500 65 Market Close
MCH 1300 1300 1000 1230 1499 10 Market Close
MDR 600 600 1000 510 600 1600 Market Close
MDZ 225.08 225.08 300 258.84 0 0 Market Close
MIB 270 270 1000 230 269 3000 Market Close
MIE 16550 16550 4 16500 16670 58 Market Close
MMX 3280 3250 150 3210 3288 5 Market Close
MOG 18800 18800 20 18800 0 0 Market Close
MRX 94 94 5000 93 94 1380 Market Close
MSH 860 860 0 0 830 100 Market Close
MUD 8100 8100 20 8000 0 0 Market Close
MVO 3035 3035 0 0 3200 57 Market Close
NEH 19000 19000 5 19000 20000 10 Market Close
NKT 349.13 349.13 2600 320 349 20 Market Close
NUR 11350 11350 0 0 12000 233 Market Close
NXE 1600 1600 10 1360 1600 65 Market Close
OLL 120 120 0 0 130 500 Market Close
RMC 144 131.82 2000 120 150 4975 Market Close
SHG 7200 7200 50 7150 7200 153 Market Close
SHV 6500 6500 259 4900 6900 92 Market Close
SIL 225 225 0 0 230 1078 Market Close
SOI 3900 3900 0 0 3700 150 Market Close
SOR 2148 2449 100 2200 2495 30 Market Close
SUL 46000 46000 2 46000 52900 1 Market Close
SUN 21.16 21.16 295 24.33 0 0 Market Close
SUU 126500 126500 1 100000 126000 57 Market Close
TAH 11000 11000 0 0 12650 1 Market Close
TAL 12 12 100 13.8 0 0 Market Close
TAV 24140 27760 25 21000 27760 6 Market Close
TCK 20500 20000 30 20000 21000 144 Market Close
TEX 695 695 500 700 0 0 Market Close
TSA 8000 8000 2 8000 8630 75 Market Close
TTL 5500 5190 400 5180 5400 14 Market Close
TVL 1000 1000 10 1092 0 0 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 15000 35 Market Close
UBA 2000 2000 3 2200 0 0 Market Close
UBH 16000 16000 2 13800 16000 10 Market Close
UID 619.85 562 1000 565 629 50 Market Close
ULN 100000 100000 0 0 100000 82 Market Close
UND 6300 6300 0 0 7150 10 Market Close
UNS 1000 1000 50 850 999 10 Market Close
UYN 1268 1268 100 1100 1250 13 Market Close
VIK 1699 1699 0 0 1700 70 Market Close