| AAR -720 |  ADL -100 |  APU -50 |  ATR 0 |  BNG 0 |  BUK 0 |  EER 0 |  GOV 0 |  JTB -0.37 |  MMX +12 |  MNH 0 |  NEH +200 |  RMC -2.28 |  TCK 0 |  UYN -49 |  MRX -1 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8920 8200 23 7585 8200 57 Market Close
ADL 1800 1700 20 1602 1800 300 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 890 20 Market Close
AOI 4000 4000 0 0 3600 328 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2300 20 Market Close
APU 3700 3650 522 3555 3650 732 Market Close
ASA 9500 9500 0 0 9000 73 Market Close
ATI 2950 2950 0 0 2900 5152 Market Close
ATR 68000 68000 5 68000 0 0 Market Close
AZH 603.79 603.79 93 694.3 0 0 Market Close
BAN 3600 3600 14 3600 3650 3 Market Close
BDL 10000 10000 15 9500 11500 2 Market Close
BDS 2284 2284 0 0 2284 2 Market Close
BEU 3580 3580 0 0 3580 4345 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 7300 36 Market Close
BHL 750 750 0 0 800 790 Market Close
BLC 917 917 0 0 1050 5 Market Close
BNG 58000 58000 1 55000 59900 8 Market Close
BSK 2975 2975 0 0 2800 27 Market Close
BTR 2850 2850 0 0 2850 5 Market Close
BUK 42840 42840 40 42840 44000 83 Market Close
CHR 2550 2550 0 0 2930 10 Market Close
DAH 27000 27000 0 0 28500 33 Market Close
DAZ 2580 2580 50 2220 0 0 Market Close
DES 9100 9100 50 7750 0 0 Market Close
DHU 5000 5000 20 5000 5900 200 Market Close
DLG 5900 5900 0 0 5900 17 Market Close
DLH 790 790 30 790 0 0 Market Close
DRU 1200 1200 0 0 1200 25 Market Close
DZG 26000 26000 0 0 25000 50 Market Close
ECV 4000 4000 34 4000 0 0 Market Close
EER 2350 2350 362 2350 2380 50 Market Close
ESG 2000 2000 0 0 1800 222 Market Close
ETR 90 90 2000 88 100 6261 Market Close
GFG 510 510 0 0 510 1309 Market Close
GGE 2186 2186 0 0 2050 9 Market Close
GHC 18000 18000 0 0 20600 1 Market Close
GOV 7400 7400 22 7400 7500 150 Market Close
GTJ 3600 3600 0 0 3500 465 Market Close
GTL 9500 9500 25 9650 11700 21 Market Close
HAG 8000 8000 0 0 8000 11 Market Close
HAH 2100 2100 0 0 2100 2 Market Close
HAM 3700 3700 0 0 3700 58 Market Close
HBO 594.8 594.8 250 370 560 500 Market Close
HGL 778.97 778.97 0 0 778 280 Market Close
HGN 105 105 285 105 113 3000 Market Close
HHC 4500 4500 0 0 4500 22 Market Close
HHN 1400 1400 5 1450 0 0 Market Close
HHS 591.15 591.15 2500 505 0 0 Market Close
HRL 183 183 0 0 179 150 Market Close
HRM 179 179 300 175 184 150 Market Close
HSR 4100 4100 100 4100 4500 10 Market Close
HSX 1000 1000 0 0 1140 250 Market Close
HVL 50.26 50.26 1973 57.79 0 0 Market Close
HZB 5245 5245 20 4500 0 0 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 10000 30 Market Close
IND 1400 1400 0 0 1350 80 Market Close
JGV 3600 3600 0 0 3600 80 Market Close
JIV 517.5 517.5 193 517.5 0 0 Market Close
JTB 85.4 85.03 62 84.4 86 880 Market Close
KEK 9500 9500 20 9000 9500 20 Market Close
MBG 8000 8000 50 8000 9800 100 Market Close
MCH 1270 1270 50 1250 1457 10 Market Close
MDR 520 520 50 476 510 2502 Market Close
MIB 215 215 3702 215 249 120 Market Close
MIE 17000 17000 24 17000 17500 40 Market Close
MMX 3788 3800 131 3750 3850 160 Market Close
MNH 4099 4099 2 4099 0 0 Market Close
MNS 4700 4700 5 4000 0 0 Market Close
MOG 18800 18800 20 18800 0 0 Market Close
MRX 100 99 0 0 99 4791 Market Close
MSC 1322 1322 0 0 1650 100 Market Close
MSH 690 690 100 590 689 10 Market Close
MUD 8000 8000 10 8000 0 0 Market Close
MVO 2640 2640 0 0 3036 116 Market Close
NEH 16500 16700 48 15600 16900 42 Market Close
NKT 300 300 172 280 319 100 Market Close
NUR 11350 11350 0 0 11350 233 Market Close
NXE 1600 1600 40 1360 1600 87 Market Close
OLL 111 111 1500 95 111 11902 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 3990 70 Market Close
RMC 100 97.72 2312 95 100 18500 Market Close
SHG 5800 5800 100 5900 6300 47 Market Close
SHV 5400 5400 46 5400 5700 50 Market Close
SIL 225 225 0 0 220 5000 Market Close
SOI 3500 3500 0 0 3695 100 Market Close
SOR 2185 2185 91 1950 2219 10 Market Close
SUL 55200 55200 4 45000 52500 19 Market Close
SUU 120000 120000 0 0 120000 20 Market Close
TAV 30500 30500 5 30000 30500 12 Market Close
TCK 18500 18500 3 15000 18500 92 Market Close
TEX 695 695 120 600 0 0 Market Close
TSA 8000 8000 2 7800 8000 75 Market Close
TTL 4600 4600 14 4251 4600 250 Market Close
TUS 305 305 100 261 272 148 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14990 1 Market Close
UBH 12400 12400 19 10600 15500 84 Market Close
UID 570 570 1533 560 600 654 Market Close
UND 6300 6300 0 0 6300 350 Market Close
UNS 1000 1000 0 0 1149 7 Market Close
UYN 1000 951 5 953 1149 10 Market Close
VIK 1699 1699 0 0 1699 20 Market Close