| APU -40 |  ATR 0 |  BHL +2 |  ECV 0 |  GOV -25 |  GTL 0 |  HBO -22.5 |  JTB -2.86 |  MIB 0 |  MMX -10 |  RMC -0.01 |  SUN +2.76 |  TTL -5 |  UID -2.5 |  VIK -251 |  HRL +16 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ABH 5990 5990 0 0 5990 133 Market Close
ACL 717.58 717.58 400 825.21 0 0 Market Close
ADL 1915 1915 44 1801 1949 10 Market Close
ADU 760.15 760.15 245 874.17 0 0 Market Close
ALI 780.58 780.58 45 665 713 16 Market Close
ALM 1500 1500 0 0 1450 30 Market Close
AMT 78 78 200 89.7 0 0 Market Close
AOI 3933 3933 0 0 4999 10 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2470 8540 Market Close
APU 3940 3900 384 3900 3940 195 Market Close
ASA 10400 10400 0 0 12000 75 Market Close
ATI 2950 2950 0 0 3000 5152 Market Close
ATR 65000 65000 10 61100 0 0 Market Close
AZH 603.79 603.79 400 694.35 0 0 Market Close
BAN 3800 3800 4 3600 3800 70 Market Close
BDL 13500 13500 11 13500 16000 111 Market Close
BDS 2200 2200 50 2000 2499 100 Market Close
BEU 4836 4836 0 0 4829 2 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 8280 1054 Market Close
BHL 753 755 90 700 920 30 Market Close
BLC 795 795 30 691.56 0 0 Market Close
BLG 20 20 10 23 0 0 Market Close
BNB 600 600 30 600 690 10 Market Close
BNG 58000 58000 5 53100 58000 138 Market Close
BOE 432.45 432.45 255 497.31 0 0 Market Close
BRC 405 405 100 465.75 0 0 Market Close
BTG 25720 25720 0 0 21880 469 Market Close
BUK 38600 38600 4 38700 44000 149 Market Close
CCA 10 10 20 11.5 0 0 Market Close
CHR 3308 3308 1 2820 3500 1600 Market Close
DAH 27000 27000 0 0 27000 4 Market Close
DAZ 2580 2580 45 2200 0 0 Market Close
DES 9100 9100 11 7750 0 0 Market Close
DHU 4000 4000 100 3700 4500 40 Market Close
DLG 6130 6130 0 0 6285 20 Market Close
DLH 690 690 50 601 0 0 Market Close
DRU 1159 1159 17 990 1160 17 Market Close
ECV 4500 4500 100 3800 0 0 Market Close
EER 2070 2070 10 2071 2254 4 Market Close
ERD 10 10 110 11.5 0 0 Market Close
ERS 2940 2940 82 2940 0 0 Market Close
ETR 99.75 99.75 300 92 114 5 Market Close
GFG 390.18 390.18 60 448.7 0 0 Market Close
GHC 18000 18000 8 15300 0 0 Market Close
GOV 9025 9000 8 8000 9000 198 Market Close
GTJ 4312 4312 5 3200 4000 112 Market Close
GTL 12530 12530 5 12000 12530 871 Market Close
GTU 1700 1700 0 0 2036 97 Market Close
HAH 2025 2025 0 0 2200 141 Market Close
HAM 4310 4310 0 0 5000 205 Market Close
HBO 462.5 440 3789 400 440 1 Market Close
HGN 119 119 300 103 119 1570 Market Close
HHN 1500 1500 20 1600 0 0 Market Close
HHS 591.15 591.15 287 679.82 0 0 Market Close
HML 227.27 227.27 7820 261.36 0 0 Market Close
HRD 1223 1223 400 1406 0 0 Market Close
HRL 113 129 350 129 0 0 Market Close
HRM 170 170 4559 164 190 1000 Market Close
HSR 4056 4056 10 3601 4057 40 Market Close
HSX 1000 1000 30 850 1340 39 Market Close
HUN 26 26 30 29.9 0 0 Market Close
HZB 5245 5245 53 6030 0 0 Market Close
JGL 124 124 2000 142.6 0 0 Market Close
JGV 3600 3600 0 0 4200 14 Market Close
JTB 89.86 87 4400 85 90 7097 Market Close
KEK 8800 8800 50 7500 0 0 Market Close
MBG 6200 6200 5270 55 6200 92 Market Close
MCH 1800 1800 20 1501 1550 50 Market Close
MDR 690 690 1000 590 699 200 Market Close
MDZ 225.08 225.08 300 258.84 0 0 Market Close
MIB 270 270 50 270 290 592 Market Close
MIE 16000 16000 27 16000 21380 165 Market Close
MMH 124.7 124.7 206 143.4 0 0 Market Close
MMX 3000 2990 3330 2990 3000 108 Market Close
MNH 5450 5450 24 5450 5950 1 Market Close
MOG 18800 18800 20 18800 0 0 Market Close
MRX 112 112 162 101 105 9998 Market Close
MSH 920 920 50 800 919 12 Market Close
MUD 8000 8000 20 8000 0 0 Market Close
NEH 15890 15890 21 16000 17900 15 Market Close
NIE 1500 1500 0 0 1400 10 Market Close
NKT 274.94 274.94 100 230 275 9700 Market Close
OLL 121 121 114 121 127 5122 Market Close
ORD 3795 3795 3 3795 3990 70 Market Close
OZM 128 128 590 147.2 0 0 Market Close
RMC 150.01 150 5380 150 157 3505 Market Close
SHG 7300 7300 5 7100 7400 100 Market Close
SHV 5500 5500 315 5500 6100 137 Market Close
SIL 250 250 0 0 230 4500 Market Close
SOI 3900 3900 0 0 3900 10 Market Close
SOR 2644 2644 40 2300 2644 106 Market Close
SSG 621 621 75 714.15 0 0 Market Close
SUL 44240 44240 20 39000 45000 18 Market Close
SUN 18.4 21.16 295 21.16 0 0 Market Close
SUU 126500 126500 10 86000 120000 9 Market Close
TAH 11000 11000 9 11000 12650 1 Market Close
TAL 12 12 110 13.8 0 0 Market Close
TAS 1273 1273 55 1400 0 0 Market Close
TAV 21000 21000 7 20000 24140 1 Market Close
TCK 19500 19500 50 19900 21000 50 Market Close
TEE 14760 14760 20 13500 0 0 Market Close
TEX 695 695 185 695 0 0 Market Close
TSA 8000 8000 0 0 8630 75 Market Close
TTL 5005 5000 100 4901 5300 199 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 16500 525 Market Close
UBH 17000 17000 60 14600 0 0 Market Close
UID 552.5 550 400 521 578 596 Market Close
ULN 100000 100000 5 100500 118000 79 Market Close
UND 5300 5300 3 5300 6000 1 Market Close
UNS 950 950 8 950 1089 8 Market Close
UYN 1390 1390 20 1101 1390 39 Market Close
VIK 1950 1699 0 0 1999 10 Market Close