| ADL -10 |  APU -2 |  BUK -2000 |  GOV +235 |  MCH 0 |  MNH 0 |  NEH -440 |  TCK -40 |  UID +0.07 |  ZGE 0 |  ZGE -0.04 |  ZGE -0.05 |  ZGE +1.75 | 
 

Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ABH 5150 5150 0 0 5100 140 Market Close
ACL 720 720 50 828 0 0 Market Close
ADL 1400 1390 30 1371 1390 802 Market Close
ALI 778 778 0 0 800 502 Market Close
AOI 2850 2850 0 0 2750 133 Market Close
APU 3750 3748 1 3600 3749 50 Market Close
ATI 2100 2100 0 0 2000 21 Market Close
AZH 603.79 603.79 50 694.35 0 0 Market Close
BAN 2650 2650 0 0 2650 116 Market Close
BBD 46.44 46.44 200 53.4 0 0 Market Close
BDL 6000 6000 131 5100 6900 2 Market Close
BDS 1652 1652 0 0 1790 50 Market Close
BEU 2600 2600 100 2210 2600 4154 Market Close
BHL 639 639 0 0 600 66 Market Close
BHR 780 780 0 0 850 760 Market Close
BNG 41000 41000 1 40000 41000 127 Market Close
BRC 405 405 50 465.75 0 0 Market Close
BSK 2150 2150 0 0 2400 137 Market Close
BTG 17890 17890 0 0 17900 69 Market Close
BTL 57 57 10 57 0 0 Market Close
BUK 28000 26000 0 0 26000 60 Market Close
CHR 950 950 0 0 999 40 Market Close
DAR 550 550 998 550 0 0 Market Close
DHU 5700 5700 0 0 5500 87 Market Close
DLH 849 849 0 0 850 560 Market Close
DRN 2000 2000 0 0 2000 1575 Market Close
DRU 900 900 58 800 900 10 Market Close
DZG 23000 23000 0 0 23000 45 Market Close
EER 2300 2300 100 2100 2350 286 Market Close
ETR 90 90 1500 75 113 100 Market Close
GFG 579 579 0 0 579 400 Market Close
GHC 19130 19130 0 0 20000 254 Market Close
GOV 8545 8780 15 8510 8780 56 Market Close
GTJ 3000 3000 50 2600 2997 5 Market Close
GTL 17890 17890 65 17000 0 0 Market Close
HBO 395 395 0 0 385 943 Market Close
HGN 78 78 140 70 78 69779 Market Close
HRL 199 199 0 0 187 759 Market Close
HRM 118 118 266 118 123 4339 Market Close
HSR 4100 4100 0 0 4663 95 Market Close
HSX 750 750 8 640 750 8 Market Close
IBA 5500 5500 0 0 5000 500 Market Close
IND 1495 1495 0 0 1719 12 Market Close
JGV 3700 3700 0 0 4250 5 Market Close
JTB 79 79 100 78 79 15752 Market Close
KEK 9500 9500 0 0 9500 104 Market Close
MBG 10000 10000 0 0 10000 20 Market Close
MCH 900 900 20 870 900 84 Market Close
MDR 509 509 5 433 490 1076 Market Close
MIB 164 164 0 0 164 1509 Market Close
MIE 7950 7950 10 6900 7900 167 Market Close
MMX 3100 3100 100 2850 3200 303 Market Close
MNH 5300 5300 100 5100 0 0 Market Close
MNS 3150 3150 0 0 3000 19 Market Close
MRX 75 75 0 0 77 2000 Market Close
MSC 1200 1200 0 0 1200 20 Market Close
MSH 850 850 40 800 950 274647 Market Close
MVO 3500 3500 0 0 3400 39 Market Close
NEH 18350 17910 85 17900 18350 122 Market Close
NIE 1300 1300 0 0 1300 21 Market Close
NKT 288.97 288.97 0 0 245.63 2933 Market Close
NUR 13000 13000 0 0 13000 97 Market Close
NXE 1200 1200 20 1050 1200 370 Market Close
OLL 99 99 0 0 113 20 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 4588 90 Market Close
RMC 60 60 70 60 65 98587 Market Close
SHG 4000 4000 136 4000 4250 1246 Market Close
SHV 4000 4000 50 3800 4000 67 Market Close
SOI 2780 2780 0 0 2700 53 Market Close
SOR 1500 1500 0 0 1499 20 Market Close
SUL 39620 39620 1 35000 38000 47 Market Close
SUU 90160 90160 1 90000 105000 8 Market Close
TAH 16990 16990 0 0 16990 5 Market Close
TAV 25500 25500 0 0 26000 277 Market Close
TCK 17410 17370 150 17360 17940 12 Market Close
TEE 13120 13120 0 0 15050 1530 Market Close
TEX 1605 1605 232 1845 0 0 Market Close
TMP 100 100 10 71.9 0 0 Market Close
TMP 100 100 101160 87.08 0 0 Market Close
TMP 100 100 41470 96.92 0 0 Market Close
TMP 100 100 10 83.5 0 0 Market Close
TMP 100 100 1708 93.07 0 0 Market Close
TMP 100 100 10 72.5 0 0 Market Close
TMP 100 100 138288 96.91 0 0 Market Close
TMP 100 100 10 93 0 0 Market Close
TSA 6650 6650 0 0 7800 14 Market Close
TTL 3280 3280 70 2801 3280 9253 Market Close
TUS 499 499 0 0 490 500 Market Close
TVT 15500 15500 0 0 15500 100 Market Close
UBA 2290 2290 0 0 2290 315 Market Close
UBH 15100 15100 0 0 15100 40 Market Close
UID 600 600.07 751 600 624 443 Market Close
UNS 1592 1592 0 0 1820 50 Market Close
UYN 1073 1073 0 0 1073 155 Market Close
VIK 1750 1750 0 0 1600 466 Market Close


ЗГҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ /мян.төг/ Зарах Үнэ Зарах Үнэ /мян.төг/
ZGEB-BD-28/04/16-A002 100.05 100 10 97 0 0 Market Close
ZGEB-BL-01/03/16-A004 100 100 10 94 97.14 11 Market Close
ZGEB-BL-02/08/16-A004 100 100 10 88 91.76 12 Market Close
ZGEB-BL-03/05/16-A006 93.57 93.57 10 91 0 0 Market Close
ZGEB-BL-04/10/16-A006 100 100 10 96 0 0 Market Close
ZGEB-BL-05/01/16-A006 97.83 97.83 10 96 0 0 Market Close
ZGEB-BL-09/02/16-A004 95.42 97.17 10 94 97.17 22 Market Close
ZGEB-BL-12/04/16-A005 93.04 93.04 10 92 0 0 Market Close
ZGEB-BL-13/09/16-A005 87.84 87.84 10 90 90.42 10 Market Close
ZGEB-BL-14/07/16-A004 100 100 10 90 92.16 12 Market Close
ZGEB-BL-15/12/15-A005 100 100 10 95 99.76 11 Market Close
ZGEB-BL-19/01/16-A004 100 100 10 95 98.48 11 Market Close
ZGEB-BL-22/03/16-A005 95.48 95.48 10 92 96.12 11 Market Close
ZGEB-BL-22/12/15-A003 98.62 98.62 10 95 99.52 1 Market Close
ZGEB-BL-23/08/16-A004 100 100 10 88 90.96 12 Market Close
ZGEB-BL-25/10/16-A006 100 100 10 85 0 0 Market Close
ZGEB-BL-26/01/16-A007 100 100 10 95 0 0 Market Close