| ADL -40 |  APU 0 |  HGN -13.17 |  RMC -4 |  TTL -69 | 
 

Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 7500 N/A 0 0 7500 76 Regular Trading
ABH 5900 N/A 0 0 5015 158 Regular Trading
ADL 1690 N/A 50 1500 1500 45 Re-Opening Auction Call
ADU 874.17 N/A 98 1005 0 0 Regular Trading
ALI 779 N/A 0 0 699 36 Regular Trading
AOI 3480 N/A 0 0 3390 36 Regular Trading
APU 3600 N/A 20 3501 3600 8350 Regular Trading
ATI 2100 N/A 0 0 2100 33 Regular Trading
ATR 68000 N/A 0 0 68000 15 Regular Trading
BAN 3000 N/A 35 2800 3000 145 Regular Trading
BBD 46.44 N/A 2037 53.4 0 0 Regular Trading
BDL 6475 N/A 5 6610 7445 2 Regular Trading
BDS 1750 N/A 5 1750 1900 738 Regular Trading
BEU 3000 N/A 0 0 3000 100 Regular Trading
BHG 7000 N/A 0 0 7500 116 Regular Trading
BHL 490 N/A 70 431 560 10 Regular Trading
BLC 900 N/A 0 0 900 350 Regular Trading
BNG 49000 N/A 0 0 49000 5 Regular Trading
BRC 405 N/A 160 465.75 0 0 Regular Trading
BSK 2150 N/A 0 0 5000 374 Regular Trading
BTG 18600 N/A 2 16000 18000 94 Regular Trading
BUK 35000 N/A 3 30000 35000 22 Regular Trading
CHR 1000 N/A 0 0 1160 10 Regular Trading
DES 10000 N/A 0 0 10000 15 Regular Trading
DHU 5000 N/A 7 4300 5000 123 Regular Trading
DRN 2100 N/A 0 0 2000 1900 Regular Trading
DRU 900 N/A 100 900 0 0 Regular Trading
DZG 20000 N/A 0 0 20000 3 Regular Trading
ECV 4000 N/A 5 4000 0 0 Regular Trading
EER 2560 N/A 657 2350 2550 50 Regular Trading
ETR 109 N/A 96 100 109 5192 Regular Trading
GOV 8825 N/A 108 8900 8990 11 Regular Trading
GTJ 2499 N/A 0 0 2870 12 Regular Trading
GTL 15000 N/A 50 14510 16000 7 Regular Trading
HBO 389 N/A 250 360 389 142 Regular Trading
HGN 90.17 N/A 1919 77 88 9000 Regular Trading
HRL 179 N/A 0 0 179 300 Regular Trading
HRM 144 N/A 0 0 143 1628 Regular Trading
HSR 4100 N/A 4 4100 4663 95 Regular Trading
HSX 650 N/A 0 0 700 18 Regular Trading
HUZ 371 N/A 300 370 0 0 Regular Trading
IBA 4800 N/A 0 0 4800 14 Regular Trading
JGV 3001 N/A 0 0 3299 3 Regular Trading
JTB 95 N/A 500 83 95 2233 Regular Trading
MCH 997 N/A 40 901 997 57 Regular Trading
MDR 448 N/A 0 0 445 130 Regular Trading
MIB 185 N/A 100 162 185 135 Regular Trading
MIE 14500 N/A 0 0 14990 28 Regular Trading
MMH 143.4 N/A 98 164.91 0 0 Regular Trading
MMX 3399 N/A 7 3150 3389 20 Regular Trading
MNH 3795 N/A 80 3400 4360 5 Regular Trading
MNS 3240 N/A 10 3001 3800 390 Regular Trading
MOG 18400 N/A 0 0 18500 50 Regular Trading
MRX 85 N/A 500 82 85 102180 Regular Trading
MSC 1200 N/A 0 0 1200 100 Regular Trading
MVO 3174 N/A 60 2800 3640 154 Regular Trading
NEH 17310 N/A 10 17250 19000 100 Regular Trading
NIE 1500 N/A 0 0 1275 131 Regular Trading
NKT 299 N/A 0 0 299 5020 Regular Trading
NUR 12500 N/A 0 0 14000 112 Regular Trading
NXE 1200 N/A 20 1020 1299 6 Regular Trading
OLL 105 N/A 0 0 105 16533 Regular Trading
RMC 60 N/A 500 55.1 60 4134 Regular Trading
SHG 6300 N/A 5 5400 6300 1867 Regular Trading
SHV 5300 N/A 0 0 5300 331 Regular Trading
SOI 3200 N/A 0 0 3200 500 Regular Trading
SOR 1618 N/A 20 1501 1618 180 Regular Trading
SUL 51000 N/A 8 48080 51000 14 Regular Trading
SUU 105000 N/A 1 98000 104000 25 Regular Trading
TAH 10990 N/A 0 0 12490 10 Regular Trading
TAV 27400 N/A 0 0 27300 88 Regular Trading
TCK 18500 N/A 55 18500 19000 77 Regular Trading
TEE 12090 N/A 105 12500 0 0 Regular Trading
TEX 1056 N/A 38 1214 0 0 Regular Trading
TSA 6650 N/A 0 0 7800 14 Regular Trading
TTL 3519 N/A 59 3400 3450 2046 Regular Trading
TUS 330 N/A 0 0 380 20 Regular Trading
UBH 14500 N/A 0 0 14400 23 Regular Trading
UID 490 N/A 2020 480 526 749 Regular Trading
UNS 1000 N/A 0 0 989 27 Regular Trading
UYN 1036 N/A 30 810 1089 20 Regular Trading
VIK 1824 N/A 0 0 1700 19 Regular Trading


ЗГҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ /мян.төг/ Зарах Үнэ Зарах Үнэ /мян.төг/
ZGEB-BD-28/04/16-A002 100.05 N/A 10 98 104.9 10 Regular Trading
ZGEB-BL-01/09/15-A001 100 N/A 10 97.28 98.9 10 Regular Trading
ZGEB-BL-04/08/15-A001 100 N/A 10 98.8 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-08/09/15-A003 100 N/A 10 97.12 98.64 11 Regular Trading
ZGEB-BL-11/08/15-A003 98.64 N/A 10 98.3 102.5 10 Regular Trading
ZGEB-BL-13/10/15-A004 100 N/A 10 92.8 98.8 10 Regular Trading
ZGEB-BL-14/07/16-A004 100 N/A 10 78.9 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-19/01/16-A004 100 N/A 10 92.16 93.68 11 Regular Trading
ZGEB-BL-22/09/15-A004 100 N/A 10 96.64 98.16 10 Regular Trading
ZGEB-BL-22/12/15-A003 94.22 N/A 10 93.12 94.64 11 Regular Trading
ZGEB-BL-24/11/15-A003 100 N/A 10 94.08 95.6 11 Regular Trading
ZGEB-BL-25/08/15-A003 100 N/A 10 97.6 99.2 11 Regular Trading
ZGEB-BL-27/10/15-A002 100 N/A 10 95.04 98 10 Regular Trading
ZGEB-BL-29/09/15-A002 96.64 N/A 10 96.16 97.75 19 Regular Trading