| ADL 0 |  APU 0 |  BAN -50 |  BHR 0 |  EER +1 |  GTL 0 |  HGN -12 |  HHC -300 |  HRM 0 |  HSR 0 |  JTB 0 |  MBG 0 |  MMX +50 |  MNH +100 |  MSR +100 |  NEH 0 |  NXE -10 |  RMC 0 |  SHG -20 |  SOR 0 |  SUU 0 |  TAV 0 |  TTL +80 |  UID 0 |  UYN 0 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8200 8200 0 0 8200 55 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5800 140 Market Close
ADL 1450 1450 20 1401 1450 540 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 890 30 Market Close
AOI 4000 4000 0 0 3500 24 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2468 310 Market Close
APU 3680 3680 1000 3600 3700 3285 Market Close
ATI 3100 3100 0 0 3500 100 Market Close
ATR 68000 68000 10 68000 70000 8 Market Close
AZH 603.79 603.79 400 694.35 0 0 Market Close
BAN 2600 2550 6 2501 2550 88 Market Close
BDL 8700 8700 0 0 8840 4 Market Close
BDS 2280 2280 0 0 2250 5 Market Close
BEU 3579 3579 0 0 3500 1 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 7500 116 Market Close
BHL 784.5 784.5 0 0 784.5 189 Market Close
BHR 789 789 2000 700 790 1515 Market Close
BNB 586 586 50 586 625 385 Market Close
BNG 55100 55100 26 55000 58000 61 Market Close
BRC 405 405 10 465.75 0 0 Market Close
BUK 42040 42040 16 42040 44200 34 Market Close
CHR 2550 2550 0 0 2500 21 Market Close
DHU 5000 5000 14 5000 0 0 Market Close
DLG 2423 2423 112 2060 3270 2 Market Close
DRN 2100 2100 0 0 2000 1200 Market Close
DRU 1149 1149 0 0 1320 7 Market Close
DZG 23000 23000 0 0 24000 50 Market Close
ECV 4000 4000 42 4000 0 0 Market Close
EER 2350 2351 354 2350 2390 97 Market Close
ETR 95 95 500 85 95 4608 Market Close
GHC 18000 18000 0 0 16000 1 Market Close
GOV 7200 7200 71 7200 7300 17 Market Close
GTJ 3000 3000 0 0 3498 5 Market Close
GTL 11000 11000 350 9610 11800 21 Market Close
HAM 3700 3700 0 0 3700 85 Market Close
HBO 590 590 0 0 590 1275 Market Close
HGN 109 97 10 96 109 1105 Market Close
HHC 2150 1850 63 1850 0 0 Market Close
HHS 591.15 591.15 250 591.15 0 0 Market Close
HMK 2100 2100 0 0 2000 70 Market Close
HRD 1400 1400 300 1610 0 0 Market Close
HRL 179 179 0 0 176 300 Market Close
HRM 150 150 1050 140 150 2075 Market Close
HSG 1300 1300 18 1300 0 0 Market Close
HSR 4100 4100 30 4100 4663 95 Market Close
HSX 945 945 20 855 945 190 Market Close
HUZ 389.85 389.85 100 350 0 0 Market Close
HVL 50.26 50.26 1313 57.79 0 0 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 9400 79 Market Close
JGV 3600 3600 0 0 3550 100 Market Close
JTB 87 87 607 87 88 66 Market Close
KEK 9000 9000 20 9000 0 0 Market Close
MCH 1379 1379 0 0 1370 20 Market Close
MDR 475 475 0 0 475 525 Market Close
MIB 210 210 0 0 212 6719 Market Close
MIE 14500 14500 1 14100 15500 255 Market Close
MMX 3350 3400 21 3350 3500 120 Market Close
MNH 4000 4100 0 0 4714 5 Market Close
MNS 4700 4700 0 0 4400 20 Market Close
MOG 18800 18800 50 18800 0 0 Market Close
MRX 85.5 85.5 2700 86 90 8140 Market Close
MSC 1322 1322 0 0 1315 375 Market Close
MSH 600 600 70 600 678 12 Market Close
MSR 1200 1300 0 0 1495 2 Market Close
MVO 2462 2462 3 2400 0 0 Market Close
NEH 17600 17600 166 17600 18000 56 Market Close
NKT 309 309 0 0 309 1000 Market Close
NXE 1590 1580 20 1360 1580 499 Market Close
OLL 126 126 10 111 129 250 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 3990 70 Market Close
RMC 99 99 10000 90 99 5960 Market Close
SHG 5800 5780 178 5600 7300 10 Market Close
SHV 3900 3900 5 3901 4000 50 Market Close
SIL 225 225 0 0 225 20000 Market Close
SOI 3500 3500 0 0 3500 7700 Market Close
SOR 2070 2070 0 0 2380 20 Market Close
SUL 46200 46200 2 46200 0 0 Market Close
SUU 88800 88800 6 88800 114000 10 Market Close
TAH 11000 11000 0 0 12650 81 Market Close
TAV 35000 35000 2 30000 35000 49 Market Close
TCK 18670 18670 10 18650 19400 10 Market Close
TEE 14760 14760 0 0 16900 499 Market Close
TEX 695 695 120 660 0 0 Market Close
TSA 7800 7800 0 0 7800 15 Market Close
TTL 4020 4100 70 4001 4100 228 Market Close
TUS 310 310 0 0 300 12870 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14990 978 Market Close
UBA 2000 2000 0 0 2000 102 Market Close
UBH 14800 14800 5 14100 0 0 Market Close
UID 550 550 0 0 530 596 Market Close
UNS 1000 1000 0 0 1150 27 Market Close
UYN 1100 1100 100 1000 1149 135 Market Close
VIK 1600 1600 0 0 1400 1 Market Close