| APU -1 |  BDL 0 |  TTL +100 |  UYN -80 |  HRL +19.35 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ABH 5990 N/A 0 0 5990 133 Regular Trading
ACL 717.58 N/A 400 825.21 0 0 Regular Trading
ADL 1915 N/A 44 1801 1949 10 Regular Trading
ADU 760.15 N/A 245 874.17 0 0 Regular Trading
ALI 780.58 N/A 45 665 713 16 Regular Trading
ALM 1500 N/A 0 0 1450 30 Regular Trading
AMT 78 N/A 200 89.7 0 0 Regular Trading
AOI 3933 N/A 0 0 3933 7 Regular Trading
APP 2470 N/A 0 0 2470 6040 Regular Trading
APU 3901 N/A 180 3900 3920 682 Regular Trading
ASA 10400 N/A 0 0 12000 75 Regular Trading
ATI 2950 N/A 0 0 3000 5152 Regular Trading
ATR 65000 N/A 10 61100 0 0 Regular Trading
AZH 603.79 N/A 400 694.35 0 0 Regular Trading
BAN 3800 N/A 4 3600 3800 65 Regular Trading
BDL 13500 N/A 20 13500 16000 104 Regular Trading
BDS 2200 N/A 50 2000 2499 100 Regular Trading
BEU 4836 N/A 0 0 4829 2 Regular Trading
BHG 7200 N/A 0 0 8280 1054 Regular Trading
BHL 755 N/A 90 700 920 30 Regular Trading
BLC 795 N/A 30 691.56 0 0 Regular Trading
BLG 20 N/A 10 23 0 0 Regular Trading
BNB 600 N/A 30 600 690 10 Regular Trading
BNG 58000 N/A 6 54000 58000 138 Regular Trading
BOE 432.45 N/A 255 497.31 0 0 Regular Trading
BRC 405 N/A 100 465.75 0 0 Regular Trading
BSK 2975 N/A 0 0 2975 14 Regular Trading
BTG 25720 N/A 0 0 21880 469 Regular Trading
BTR 2850 N/A 0 0 2883 21 Regular Trading
BUK 38600 N/A 30 40000 44000 26 Regular Trading
CCA 10 N/A 20 11.5 0 0 Regular Trading
CHR 3308 N/A 1 2820 3500 1600 Regular Trading
DAH 27000 N/A 0 0 27000 4 Regular Trading
DAZ 2580 N/A 45 2200 0 0 Regular Trading
DES 9100 N/A 11 7750 0 0 Regular Trading
DHU 4000 N/A 100 3700 4500 40 Regular Trading
DLG 6130 N/A 0 0 6285 20 Regular Trading
DLH 690 N/A 50 601 0 0 Regular Trading
DRU 1159 N/A 17 990 1160 17 Regular Trading
ECV 4500 N/A 100 3800 0 0 Regular Trading
EER 2070 N/A 1000 2120 2254 4 Regular Trading
ERD 10 N/A 110 11.5 0 0 Regular Trading
ERS 2940 N/A 82 2940 0 0 Regular Trading
ETR 99.75 N/A 300 92 114 5 Regular Trading
GFG 390.18 N/A 60 448.7 0 0 Regular Trading
GHC 18000 N/A 8 15300 0 0 Regular Trading
GOV 7865 N/A 5 8000 8990 2 Regular Trading
GTJ 4312 N/A 5 3200 4000 112 Regular Trading
GTL 12530 N/A 5 12000 12530 871 Regular Trading
GTU 1700 N/A 0 0 2036 97 Regular Trading
HAH 2025 N/A 0 0 2200 141 Regular Trading
HAM 4310 N/A 0 0 5000 205 Regular Trading
HBO 440 N/A 388 401 435 1000 Regular Trading
HGN 119 N/A 300 103 114 486 Regular Trading
HHN 1500 N/A 20 1600 0 0 Regular Trading
HHS 591.15 N/A 287 679.82 0 0 Regular Trading
HML 227.27 N/A 7820 261.36 0 0 Regular Trading
HRD 1223 N/A 400 1406 0 0 Regular Trading
HRL 129 N/A 300 148.35 149 134 Regular Trading
HRM 170 N/A 10 170 190 1000 Regular Trading
HSR 4056 N/A 10 3601 4057 40 Regular Trading
HSX 1000 N/A 30 850 1340 39 Regular Trading
HUN 26 N/A 30 29.9 0 0 Regular Trading
HZB 5245 N/A 53 6030 0 0 Regular Trading
IND 1300 N/A 0 0 1495 12 Regular Trading
JGL 124 N/A 2000 142.6 0 0 Regular Trading
JGV 3600 N/A 0 0 4200 14 Regular Trading
JTB 90 N/A 4400 85 87 560 Regular Trading
KEK 8800 N/A 50 7500 0 0 Regular Trading
MBG 6200 N/A 5270 55 6200 92 Regular Trading
MCH 1800 N/A 20 1501 1550 50 Regular Trading
MDR 690 N/A 50 591 699 200 Regular Trading
MDZ 225.08 N/A 300 258.84 0 0 Regular Trading
MIB 270 N/A 50 270 290 592 Regular Trading
MIE 16000 N/A 27 16000 21380 165 Regular Trading
MMH 124.7 N/A 206 143.4 0 0 Regular Trading
MMX 3000 N/A 10 2991 3289 40 Regular Trading
MNH 5450 N/A 24 5450 5950 1 Regular Trading
MOG 18800 N/A 20 18800 0 0 Regular Trading
MRX 112 N/A 162 101 105 9998 Regular Trading
MSC 1322 N/A 0 0 1322 734 Regular Trading
MSH 919 N/A 50 800 919 2 Regular Trading
MUD 8000 N/A 20 8000 0 0 Regular Trading
NEH 15890 N/A 21 16000 17800 25 Regular Trading
NIE 1500 N/A 0 0 1400 10 Regular Trading
NKT 274.94 N/A 100 230 275 9700 Regular Trading
OLL 121 N/A 114 121 127 5122 Regular Trading
ORD 3795 N/A 3 3795 3990 70 Regular Trading
OZM 128 N/A 830 147.2 0 0 Regular Trading
RMC 150 N/A 5380 150 157 3505 Regular Trading
SHG 7300 N/A 5 7100 7300 80 Regular Trading
SHV 5500 N/A 317 5500 6100 137 Regular Trading
SIL 250 N/A 0 0 230 4500 Regular Trading
SOI 3900 N/A 0 0 3900 10 Regular Trading
SOR 2644 N/A 40 2300 2644 106 Regular Trading
SSG 621 N/A 75 714.15 0 0 Regular Trading
SUL 44240 N/A 20 39000 45000 18 Regular Trading
SUN 21.16 N/A 345 24.33 0 0 Regular Trading
SUU 126500 N/A 10 86000 120000 9 Regular Trading
TAH 11000 N/A 9 11000 12650 1 Regular Trading
TAL 12 N/A 110 13.8 0 0 Regular Trading
TAS 1273 N/A 55 1400 0 0 Regular Trading
TAV 21000 N/A 7 20000 24140 1 Regular Trading
TCK 19500 N/A 50 19900 20900 28 Regular Trading
TEE 14760 N/A 20 13500 0 0 Regular Trading
TEX 695 N/A 185 695 0 0 Regular Trading
TSA 8000 N/A 0 0 8630 75 Regular Trading
TTL 5000 N/A 202 4902 5100 39 Regular Trading
TVT 14990 N/A 0 0 16500 525 Regular Trading
UBH 17000 N/A 60 14600 0 0 Regular Trading
UID 550 N/A 11 550 578 596 Regular Trading
ULN 100000 N/A 5 100500 118000 79 Regular Trading
UND 5300 N/A 3 5300 6000 1 Regular Trading
UNS 950 N/A 8 950 1089 8 Regular Trading
UYN 1390 N/A 20 1101 1390 39 Regular Trading
VIK 1699 N/A 0 0 1999 10 Regular Trading