| BUK 0 |  MMX +187 |  RMC -4 |  SOR +20 | 
 

Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ABH 5900 N/A 0 0 5150 294 Regular Trading
ADL 1570 N/A 20 1562 1570 28 Regular Trading
ALI 779 N/A 0 0 778 36 Regular Trading
AOI 3480 N/A 0 0 3350 318 Regular Trading
APU 3315 N/A 29 3300 3490 38 Regular Trading
ATI 2100 N/A 0 0 2100 429 Regular Trading
BAN 2601 N/A 38 2605 2790 10 Regular Trading
BBD 46.44 N/A 1050 53.4 0 0 Regular Trading
BDL 7700 N/A 0 0 8000 4 Regular Trading
BDS 1750 N/A 0 0 1750 4035 Regular Trading
BHL 560 N/A 0 0 560 68 Regular Trading
BLC 900 N/A 0 0 1030 3 Regular Trading
BNB 440 N/A 700 375 0 0 Regular Trading
BNG 49000 N/A 0 0 48600 66 Regular Trading
BRC 405 N/A 62 465.75 0 0 Regular Trading
BSK 2150 N/A 0 0 5000 100 Regular Trading
BTG 18600 N/A 0 0 16990 3 Regular Trading
BUK 30000 N/A 12 25500 30000 154 Regular Trading
CHR 950 N/A 0 0 1099 10 Regular Trading
DRU 900 N/A 92 900 0 0 Regular Trading
EER 2350 N/A 12 2350 2499 12 Regular Trading
ETR 100 N/A 306 98 100 3979 Regular Trading
GFG 509 N/A 0 0 585 20 Regular Trading
GHC 16000 N/A 0 0 18400 294 Regular Trading
GOV 8880 N/A 50 8520 8900 26 Regular Trading
GTJ 2443 N/A 0 0 2809 12 Regular Trading
GTL 18400 N/A 0 0 19000 13 Regular Trading
HBO 355 N/A 0 0 355 935 Regular Trading
HGN 87 N/A 348 82 87 8220 Regular Trading
HRL 179 N/A 0 0 199 300 Regular Trading
HRM 139 N/A 170 138 139 24429 Regular Trading
HSR 4100 N/A 0 0 4663 95 Regular Trading
HSX 745 N/A 15 700 850 10 Regular Trading
IBA 4800 N/A 0 0 4800 28 Regular Trading
JGV 3300 N/A 0 0 3300 93 Regular Trading
JTB 94.8 N/A 537 83 90 16000 Regular Trading
MCH 970 N/A 0 0 980 350 Regular Trading
MIB 185 N/A 0 0 189 1815 Regular Trading
MIE 14500 N/A 0 0 14000 500 Regular Trading
MMX 3013 N/A 11 3000 3200 208 Regular Trading
MNH 4220 N/A 100 3800 4350 10 Regular Trading
MRX 79 N/A 200 79 80 8174 Regular Trading
MSH 600 N/A 0 0 690 50 Regular Trading
MVO 3480 N/A 0 0 3480 17 Regular Trading
NEH 18450 N/A 91 17900 0 0 Regular Trading
NKT 290 N/A 0 0 298 100 Regular Trading
NXE 1200 N/A 0 0 1380 10 Regular Trading
OLL 99 N/A 50 99 100 16498 Regular Trading
ORD 3990 N/A 0 0 4588 90 Regular Trading
RMC 69 N/A 113 65 70 8387 Regular Trading
SHG 5000 N/A 30 4500 5000 11 Regular Trading
SHV 4950 N/A 0 0 4949 7 Regular Trading
SOI 3200 N/A 0 0 2799 3686 Regular Trading
SOR 1480 N/A 0 0 1600 140 Regular Trading
SUL 48080 N/A 2 44000 0 0 Regular Trading
SUU 108000 N/A 8 105000 122000 15 Regular Trading
TAH 15850 N/A 0 0 15900 10 Regular Trading
TAV 27400 N/A 0 0 27600 88 Regular Trading
TCK 18000 N/A 6 18000 19980 9 Regular Trading
TEX 1056 N/A 25 1214 0 0 Regular Trading
TMP 100 N/A 1193 9155 0 0 Regular Trading
TMP 100 N/A 3450 96.88 0 0 Regular Trading
TSA 6650 N/A 0 0 7800 14 Regular Trading
TTL 3106 N/A 107 3100 3488 254 Regular Trading
TUS 420 N/A 0 0 423 489 Regular Trading
UBH 14410 N/A 0 0 14400 14 Regular Trading
UID 480 N/A 300 480 500 30 Regular Trading
UYN 1000 N/A 30 888 1050 126 Regular Trading
VIK 1824 N/A 0 0 1953 10 Regular Trading


ЗГҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ /мян.төг/ Зарах Үнэ Зарах Үнэ /мян.төг/
ZGEB-BD-28/04/16-A002 100.05 N/A 10 98 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-01/03/16-A004 100 N/A 10 92 94.4 11 Regular Trading
ZGEB-BL-02/08/16-A004 100 N/A 10 87 88.9 12 Regular Trading
ZGEB-BL-04/11/15-A004 100 N/A 10 96.8 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-08/09/15-A003 100 N/A 10 98.88 100.4 11 Regular Trading
ZGEB-BL-09/02/16-A004 95.42 N/A 10 93.36 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-13/10/15-A004 98.48 N/A 10 97.6 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-14/07/16-A004 100 N/A 10 87 89.5 12 Regular Trading
ZGEB-BL-19/01/16-A004 100 N/A 10 93.92 95.6 11 Regular Trading
ZGEB-BL-22/09/15-A004 99 N/A 10 98.4 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-22/12/15-A003 94.22 N/A 10 94.88 96.6 11 Regular Trading
ZGEB-BL-23/08/16-A004 100 N/A 10 86.72 88.4 12 Regular Trading
ZGEB-BL-24/11/15-A003 100 N/A 10 95.84 98 11 Regular Trading
ZGEB-BL-27/10/15-A002 98 N/A 10 96.88 0 0 Regular Trading
ZGEB-BL-29/09/15-A002 97.75 N/A 10 98 0 0 Regular Trading