| ADL 0 |  APU +20 |  BAN -98 |  BDL +10 |  BNG 0 |  ETR +10 |  GFG 0 |  GOV 0 |  HBO +9 |  HGN -1.94 |  HRM +12.99 |  JTB -4 |  MIB 0 |  NEH 0 |  NKT +1 |  OLL +3 |  RMC 0 |  SHG -100 |  SOR 0 |  TCK 0 |  TTL -100 |  UYN +1 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8920 8920 23 7585 8250 58 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5500 55 Market Close
ACL 720 720 500 718.5 0 0 Market Close
ADL 1800 1800 70 1600 1889 514 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 780 1720 Market Close
ALM 1500 1500 0 0 1500 22 Market Close
AOI 4000 4000 0 0 3800 437 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2380 20 Market Close
APU 3700 3720 1340 3705 3800 1165 Market Close
ATI 2950 2950 0 0 2900 12 Market Close
ATR 68000 68000 20 68000 75000 8 Market Close
BAN 3700 3602 100 3550 3790 12 Market Close
BDL 10000 10010 39 10010 11000 50 Market Close
BDS 2499 2499 0 0 2299 10 Market Close
BEU 3600 3600 0 0 3580 95 Market Close
BHL 750 750 20 700 750 790 Market Close
BLC 917 917 0 0 1050 8405 Market Close
BNB 689 689 0 0 749 20 Market Close
BNG 60000 60000 34 56000 60000 48 Market Close
BRC 405 405 100 465.75 0 0 Market Close
BSK 2975 2975 0 0 2970 27 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 18600 12 Market Close
BTR 2850 2850 0 0 2883 21 Market Close
BUK 43040 43040 25 42840 47880 1 Market Close
CHR 2550 2550 20 2200 2550 612 Market Close
DAZ 2580 2580 50 2220 0 0 Market Close
DES 9100 9100 50 7750 0 0 Market Close
DHU 5000 5000 100 5000 5400 5 Market Close
DLG 6130 6130 12 6500 7050 90 Market Close
ECV 4000 4000 42 4000 0 0 Market Close
EER 2351 2351 296 2350 2389 10 Market Close
ESG 2000 2000 0 0 2000 397 Market Close
ETR 90 100 1124 90 115 12 Market Close
GFG 510 510 50 448.7 510 1309 Market Close
GGE 2186 2186 0 0 2100 9 Market Close
GHC 18000 18000 0 0 20600 1 Market Close
GOV 8000 8000 40 7500 8000 671 Market Close
GTJ 3600 3600 0 0 3550 257 Market Close
GTL 10650 10650 100 9500 11700 21 Market Close
GTU 1700 1700 0 0 1700 529 Market Close
HAH 2100 2100 0 0 2000 1859 Market Close
HAM 4300 4300 10 3700 0 0 Market Close
HBO 391 400 4119 391 400 90 Market Close
HGL 778.97 778.97 7 770 899 7 Market Close
HGN 116 114.06 587 114 117 419 Market Close
HHC 4500 4500 0 0 4500 4 Market Close
HHN 1500 1500 0 0 1400 70 Market Close
HHS 591.15 591.15 250 505 0 0 Market Close
HML 227.27 227.27 6870 261.36 0 0 Market Close
HRL 183 183 0 0 180 200 Market Close
HRM 166.01 179 6300 165 179 1588 Market Close
HSG 1200 1200 3 1200 0 0 Market Close
HSR 4100 4100 23 4100 4500 10 Market Close
HSX 1000 1000 0 0 1000 500 Market Close
HZB 5245 5245 20 4500 0 0 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 10000 84 Market Close
IND 1400 1400 0 0 1400 39 Market Close
JGL 124 124 1000 142.6 0 0 Market Close
JGV 3600 3600 0 0 3600 80 Market Close
JIV 517.5 517.5 50 450 0 0 Market Close
JTB 88 84 542 84 88 859 Market Close
KEK 9500 9500 20 9000 0 0 Market Close
MBG 8000 8000 20 8000 0 0 Market Close
MCH 1270 1270 1015 1270 1399 10 Market Close
MDR 570 570 1000 525 580 1000 Market Close
MDZ 225.08 225.08 300 258.84 0 0 Market Close
MIB 250 250 50 230 250 8539 Market Close
MIE 17500 17500 100 16600 18000 85 Market Close
MMX 3736 3736 35 3650 3736 25 Market Close
MNH 4800 4800 30 4100 0 0 Market Close
MOG 18800 18800 20 18800 0 0 Market Close
MRX 100 100 1000 98 99 9370 Market Close
MSH 649.96 649.96 700 535 0 0 Market Close
MUD 8100 8100 20 8000 0 0 Market Close
MVO 2640 2640 0 0 3190 64 Market Close
NEH 18500 18500 50 17500 18450 100 Market Close
NKT 329 330 0 0 330 849 Market Close
NUR 11350 11350 9 11350 0 0 Market Close
NXE 1600 1600 10 1360 0 0 Market Close
OLL 117 120 200 111 120 4990 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 4580 5 Market Close
RMC 112.46 112.46 200 111 112.46 417 Market Close
SHG 6700 6600 50 6400 6695 90 Market Close
SHV 6100 6100 29 5560 6100 28 Market Close
SIL 225 225 0 0 220 5000 Market Close
SOI 3900 3900 0 0 3500 20 Market Close
SOR 2220 2220 300 1900 2220 360 Market Close
SUL 52900 52900 1 45000 55200 34 Market Close
SUN 21.16 21.16 5000 24.33 0 0 Market Close
SUU 126500 126500 10 86000 126000 57 Market Close
TAH 11000 11000 0 0 12650 1 Market Close
TAV 30500 30500 3 30500 35000 208 Market Close
TCK 20000 20000 3 19500 21000 50 Market Close
TEE 14760 14760 5 13000 0 0 Market Close
TEX 695 695 1000 600 0 0 Market Close
TSA 8000 8000 0 0 8000 56 Market Close
TTL 4900 4800 29 4800 5000 605 Market Close
TUS 320 320 10 272 305 160 Market Close
TVL 1000 1000 3 1100 0 0 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14990 1 Market Close
UBA 2000 2000 0 0 2000 110 Market Close
UBH 14500 14500 5 12350 17000 24 Market Close
UID 566.5 566.5 726 552 600 349 Market Close
UND 6300 6300 0 0 6300 350 Market Close
UNS 1000 1000 30 900 1149 17 Market Close
UYN 1001 1002 158 1002 1100 83 Market Close
VIK 1699 1699 0 0 1700 70 Market Close