| APU +68 |  DHU +640 |  ETR 0 |  GOV -190 |  HBO -10 |  KEK +200 |  MBG +500 |  MCH +1 |  RMC 0 |  SUL +6750 |  TTL +95 |  UBH -1150 |  MRX 0 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ABH 5900 5900 0 0 5900 148 Market Close
ADL 1905 1905 20 1801 1900 4427 Market Close
ADU 874.17 874.17 150 1005 0 0 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 897 36 Market Close
ALM 1500 1500 0 0 1500 77 Market Close
AOI 3700 3700 0 0 3960 6 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2470 6700 Market Close
APU 3782 3850 30 3750 3850 950 Market Close
ATR 68000 68000 10 61100 0 0 Market Close
BAN 3580 3580 50 3500 3580 166 Market Close
BDL 13500 13500 149 11500 12500 92 Market Close
BDS 2300 2300 0 0 2640 30 Market Close
BEU 4836 4836 3 3700 4500 1000 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 7600 35 Market Close
BHL 755 755 0 0 845 421 Market Close
BNB 689 689 44 689 790 44 Market Close
BNG 59000 59000 13 54500 59000 100 Market Close
BRC 405 405 100 465.75 0 0 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 21860 2 Market Close
BUK 42000 42000 10 42000 48320 1 Market Close
CHR 3308 3308 2 2820 3550 11 Market Close
DAZ 2580 2580 10 2220 0 0 Market Close
DES 9100 9100 11 7750 0 0 Market Close
DHU 4500 5140 100 3700 0 0 Market Close
DLG 6130 6130 0 0 7050 90 Market Close
DRU 1200 1200 1 1200 1332 4 Market Close
DZG 26000 26000 1 26000 28000 67 Market Close
ECV 4500 4500 50 3800 0 0 Market Close
EER 2263 2263 40 2155 2449 10 Market Close
ERD 10 10 100 11.5 0 0 Market Close
ERS 2940 2940 50 3000 0 0 Market Close
ESG 1800 1800 0 0 2000 158 Market Close
ETR 99 99 1230 88 99 1290 Market Close
GFG 390.18 390.18 60 448.7 0 0 Market Close
GHC 18000 18000 1 17000 0 0 Market Close
GOV 7800 7610 38 7600 7900 72 Market Close
GTJ 4312 4312 0 0 3680 112 Market Close
GTL 11000 11000 1 11580 12550 75 Market Close
HAM 4500 4500 0 0 4500 202 Market Close
HBO 410 400 1605 390 410 207 Market Close
HGL 1020 1020 0 0 1000 38 Market Close
HGN 118 118 300 110 118 200 Market Close
HHC 4500 4500 4 4500 0 0 Market Close
HHN 1500 1500 19 1500 0 0 Market Close
HHS 591.15 591.15 287 679.82 0 0 Market Close
HML 227.27 227.27 5000 261.36 0 0 Market Close
HRD 1223 1223 200 1406 0 0 Market Close
HRL 183 183 0 0 190 463 Market Close
HRM 175 175 140 171 175 25045 Market Close
HSR 4000 4000 50 3600 4000 580 Market Close
HSX 1000 1000 0 0 1150 446 Market Close
HUN 26 26 10 29.9 0 0 Market Close
HZB 5245 5245 10 4500 0 0 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 10500 15 Market Close
IND 1300 1300 3 1400 0 0 Market Close
JGL 124 124 1000 142.6 0 0 Market Close
JGV 3600 3600 6 3500 4250 6 Market Close
JTB 87 87 1950 85 87 1890 Market Close
MBG 7000 7500 3 7000 0 0 Market Close
MCH 1450 1451 18 1451 1540 14 Market Close
MDR 630 630 50 600 630 260 Market Close
MDZ 225.08 225.08 300 258.84 0 0 Market Close
MIB 271 271 1000 270 295 250 Market Close
MIE 16000 16000 4 14200 18400 3 Market Close
MMH 124.7 124.7 206 143.4 0 0 Market Close
MMX 3150 3150 104 3100 3150 60 Market Close
MNH 6000 6000 24 5460 6250 5 Market Close
MRX 100 100 1720 85.5 100 20977 Market Close
MSH 919 919 0 0 860 200 Market Close
MUD 8000 8000 2 8100 0 0 Market Close
MVO 3035 3035 0 0 3200 57 Market Close
NEH 19460 19460 40 18010 19000 58 Market Close
NKT 360 360 0 0 350 600 Market Close
NXE 1600 1600 0 0 1800 121 Market Close
OLL 120 120 0 0 120 15000 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 3990 67 Market Close
RMC 151 151 0 0 151 2480 Market Close
SHG 7400 7400 106 7200 7470 150 Market Close
SHV 6145 6145 10 5550 6145 8 Market Close
SIL 225 225 0 0 225 950 Market Close
SOI 3900 3900 0 0 3800 270 Market Close
SOR 2000 2000 120 1700 2349 20 Market Close
SUL 45000 51750 5 45000 51750 1 Market Close
SUN 21.16 21.16 295 24.33 0 0 Market Close
SUU 126500 126500 1 100000 126000 8 Market Close
TAH 11000 11000 10 11000 12650 1 Market Close
TAL 12 12 100 13.8 0 0 Market Close
TAV 22500 22500 7 20000 24140 3 Market Close
TCK 21500 21500 121 20020 21380 12 Market Close
TEX 695 695 100 700 0 0 Market Close
TSA 8000 8000 2 8000 8630 75 Market Close
TTL 5100 5195 100 5055 5200 50 Market Close
UBA 2000 2000 3 2200 0 0 Market Close
UBH 18200 17050 1 15500 18200 24 Market Close
UID 560 560 404 560 620 150 Market Close
ULN 100000 100000 0 0 100000 55 Market Close
UND 5300 5300 3 6000 0 0 Market Close
UNS 1000 1000 50 930 999 10 Market Close
UYN 1304 1304 40 1150 1300 66 Market Close