| APU -7 |  BAN 0 |  DHU 0 |  ECV 0 |  EER 0 |  GOV -25 |  JTB -0.5 |  RMC -1 |  TTL 0 |  UID 0 |  JIV +100 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8000 8000 0 0 8000 12 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5800 156 Market Close
ADL 1351 1351 20 1356 1450 533 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 779 2676 Market Close
AOI 3500 3500 0 0 3150 20 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2468 10 Market Close
APU 3600 3593 10 3501 3600 4150 Market Close
ATI 3100 3100 0 0 3000 3 Market Close
ATR 68000 68000 10 68000 0 0 Market Close
AZH 603.79 603.79 400 694.35 0 0 Market Close
BAN 2300 2300 38 2100 2400 121 Market Close
BDL 8700 8700 63 7400 8700 114 Market Close
BDS 1999 1999 100 1850 1999 17 Market Close
BEU 3300 3300 0 0 3500 1 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 7450 200 Market Close
BHL 784.5 784.5 0 0 784 1334 Market Close
BHR 795 795 435 700 795 150 Market Close
BLC 917 917 0 0 1000 24 Market Close
BNB 550 550 0 0 586 251 Market Close
BNG 55500 55500 14 55500 58000 8 Market Close
BRC 405 405 10 465.75 0 0 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 18600 2 Market Close
BUK 38000 38000 0 0 38000 50 Market Close
CHR 2400 2400 0 0 2500 21 Market Close
DES 9100 9100 0 0 9000 17 Market Close
DLG 2302 2302 4 2300 2640 5 Market Close
DRU 1100 1100 0 0 1148 7 Market Close
DZG 23000 23000 0 0 27300 8 Market Close
EER 2350 2350 609 2350 2390 93 Market Close
ETR 95.19 95.19 2100 85 97 4395 Market Close
GGE 2186 2186 0 0 2186 1 Market Close
GOV 7400 7375 200 7300 7400 194 Market Close
GTJ 2697 2697 5 2550 2900 43 Market Close
GTL 11030 11030 300 10500 12650 1 Market Close
HAM 3700 3700 0 0 3700 20 Market Close
HBO 585 585 0 0 585 590 Market Close
HGN 110.07 110.07 70 109 110 155 Market Close
HHC 1850 1850 0 0 2120 5 Market Close
HHS 680 680 250 680 0 0 Market Close
HML 227.27 227.27 134 225 0 0 Market Close
HRD 1400 1400 300 1610 0 0 Market Close
HRL 179 179 0 0 169 300 Market Close
HRM 142 142 200 141 142 48839 Market Close
HSR 4100 4100 56 4100 4663 95 Market Close
HSX 800 800 30 800 950 1665 Market Close
HUZ 389.85 389.85 250 371 0 0 Market Close
HVL 50.26 50.26 1313 57.79 0 0 Market Close
IBA 8000 8000 0 0 9300 92 Market Close
IND 1350 1350 0 0 1495 12 Market Close
JGV 3600 3600 5 3100 3500 24 Market Close
JTB 88 87.5 315 87 88 1915 Market Close
KEK 9000 9000 0 0 9000 98 Market Close
MBG 8500 8500 2 8500 9200 19 Market Close
MCH 1200 1200 20 1030 1350 30 Market Close
MDR 474.97 474.97 50 404 499 10 Market Close
MIB 212 212 10 210 212 6279 Market Close
MIE 15200 15200 89 15200 16000 68 Market Close
MMX 3790 3790 1000 3450 3789 367 Market Close
MNB 1500 1500 0 0 1500 170 Market Close
MNH 4200 4200 21 4100 5280 5 Market Close
MNS 4000 4000 0 0 4400 20 Market Close
MOG 18800 18800 10 18800 0 0 Market Close
MRX 90 90 3679 88 90 3679 Market Close
MSC 1322 1322 0 0 1320 20 Market Close
MSH 678 678 2 650 678 5 Market Close
MSR 1300 1300 0 0 1495 2 Market Close
MUD 8000 8000 20 8000 0 0 Market Close
MVO 2450 2450 3 2400 2817 2 Market Close
NEH 17000 17000 100 15500 17500 70 Market Close
NKT 264 264 0 0 301 165 Market Close
NXE 1580 1580 20 1350 1580 599 Market Close
OLL 113 113 1 113 129 311 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 3990 70 Market Close
RMC 88 87 500 87 88 2888 Market Close
SHG 5605 5605 215 5000 5990 450 Market Close
SHV 6200 6200 5 5270 5800 17 Market Close
SOI 3500 3500 10 3000 3200 150 Market Close
SOR 2060 2060 0 0 2069 10 Market Close
SUL 58650 58650 3 51000 58650 6 Market Close
SUN 24.33 24.33 5000 27.97 0 0 Market Close
SUU 96000 96000 2 90000 0 0 Market Close
TAH 11000 11000 64 11000 12640 7 Market Close
TAV 35000 35000 0 0 35000 189 Market Close
TCK 19030 19030 43 18700 19500 228 Market Close
TEE 14760 14760 0 0 15000 100 Market Close
TEX 695 695 120 660 0 0 Market Close
TSA 7800 7800 0 0 7800 15 Market Close
TTL 3850 3850 15 3750 3850 705 Market Close
TUS 310 310 0 0 310 300 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14990 978 Market Close
UBA 2000 2000 0 0 2000 399 Market Close
UBH 14800 14800 5 14100 0 0 Market Close
UID 520 520 0 0 550 5139 Market Close
UNS 1000 1000 0 0 990 903 Market Close
UYN 1000 1000 30 952 1144 10 Market Close
VIK 1600 1600 0 0 1400 1 Market Close
ZGE 100 100 10 93.8 0 0 Market Close
ZGE 96.69 96.69 10 97.2 0 0 Market Close
ZGE 100 100 10 98.4 0 0 Market Close
ZGE 100 100 10 94.5 0 0 Market Close
ZGE 100 100 10 95.6 0 0 Market Close
ZGE 100 100 10 99.48 0 0 Market Close
ZGE 100 100 10 97.8 0 0 Market Close
ZGE 100 100 10 98.8 0 0 Market Close