| DLG +370 |  GOV -190 |  HRM +5 |  HVL +6.55 |  MDR -5 |  NEH +400 |  OLL 0 |  RMC -9 |  UID 0 |  UYN +98 |  BHR -0.9 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8920 8920 23 7585 8200 58 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5500 55 Market Close
ADL 1800 1800 40 1600 1889 514 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 780 1720 Market Close
ALM 1500 1500 0 0 1500 22 Market Close
AOI 4000 4000 0 0 3600 318 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2350 20 Market Close
APU 3800 3800 322 3721 3799 50 Market Close
ATI 2950 2950 0 0 2900 5152 Market Close
ATR 68000 68000 20 68000 75000 8 Market Close
AZH 603.79 603.79 45 604 0 0 Market Close
BAN 3799 3799 100 3550 3700 34 Market Close
BDL 10010 10010 8 10010 11000 50 Market Close
BDS 2499 2499 0 0 2299 10 Market Close
BEU 3600 3600 0 0 3580 4395 Market Close
BHG 7200 7200 0 0 7300 36 Market Close
BHL 750 750 20 700 750 790 Market Close
BLC 917 917 0 0 1050 5 Market Close
BNB 689 689 0 0 749 20 Market Close
BNG 60000 60000 34 52000 60000 45 Market Close
BRC 405 405 100 465.75 0 0 Market Close
BSK 2975 2975 0 0 2940 27 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 18600 10 Market Close
BTR 2850 2850 0 0 2850 5 Market Close
BUK 42840 42840 40 42840 49240 1 Market Close
CHR 2550 2550 20 2200 2550 612 Market Close
DAH 27000 27000 0 0 28500 33 Market Close
DAZ 2580 2580 50 2220 0 0 Market Close
DES 9100 9100 50 7750 0 0 Market Close
DHU 5000 5000 24 5000 5400 5 Market Close
DLG 6130 6500 0 0 6500 268 Market Close
DRU 1200 1200 0 0 1200 10 Market Close
DZG 26000 26000 0 0 26000 66 Market Close
EER 2350 2350 0 0 2350 378 Market Close
ESG 2000 2000 0 0 2000 230 Market Close
ETR 90.9 90.9 1347 90 100 7401 Market Close
GFG 510 510 0 0 510 1309 Market Close
GGE 2186 2186 0 0 2050 9 Market Close
GHC 18000 18000 0 0 20600 1 Market Close
GOV 7990 7800 40 7500 7900 51 Market Close
GTJ 3600 3600 0 0 3500 73 Market Close
GTL 10650 10650 100 9500 11700 21 Market Close
GTU 1700 1700 0 0 1700 529 Market Close
HAG 8000 8000 0 0 8000 11 Market Close
HAM 4300 4300 10 3700 4200 202 Market Close
HBO 391 391 2039 391 400 80 Market Close
HGN 117 117 0 0 117 1600 Market Close
HHC 4500 4500 0 0 4500 26 Market Close
HHN 1400 1400 5 1450 0 0 Market Close
HHS 591.15 591.15 250 505 0 0 Market Close
HML 227.27 227.27 6870 261.36 0 0 Market Close
HRL 183 183 0 0 180 300 Market Close
HRM 165 170 8932 170 179 520 Market Close
HSG 1200 1200 3 1200 0 0 Market Close
HSR 4100 4100 100 4100 4500 10 Market Close
HSX 1000 1000 0 0 1000 500 Market Close
HVL 43.71 50.26 700 50.26 0 0 Market Close
HZB 5245 5245 20 4500 0 0 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 10000 84 Market Close
IND 1400 1400 0 0 1350 80 Market Close
JGL 124 124 1000 142.6 0 0 Market Close
JGV 3600 3600 0 0 3600 80 Market Close
JTB 84 84 642 84 88 859 Market Close
KEK 9500 9500 20 9000 9800 450 Market Close
MBG 8000 8000 20 8000 9800 100 Market Close
MCH 1270 1270 1545 1270 1399 10 Market Close
MDR 525 520 200 470 520 2518 Market Close
MDZ 225.08 225.08 300 258.84 0 0 Market Close
MIB 250 250 50 215 250 83331 Market Close
MIE 16600 16600 165 16600 17500 36 Market Close
MMX 3719 3719 10 3700 3840 39 Market Close
MNH 4100 4100 90 3600 0 0 Market Close
MRX 100 100 1000 98 100 31881 Market Close
MSC 1322 1322 0 0 1650 100 Market Close
MSH 649.96 649.96 700 555 880 25 Market Close
MUD 8000 8000 10 8000 0 0 Market Close
MVO 2640 2640 0 0 3190 64 Market Close
NEH 18000 18400 7 18400 18450 28 Market Close
NKT 330 330 0 0 330 849 Market Close
NUR 11350 11350 0 0 11350 233 Market Close
NXE 1600 1600 10 1360 1700 30 Market Close
OLL 111 111 160 106 111 12063 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 3990 70 Market Close
RMC 114 105 3000 100 110 700 Market Close
SHG 6400 6400 10 6410 6550 11 Market Close
SHV 6000 6000 100 5800 6000 50 Market Close
SIL 225 225 0 0 220 5000 Market Close
SOR 2220 2220 300 1900 2220 360 Market Close
SUL 55200 55200 1 45000 0 0 Market Close
SUN 21.16 21.16 5000 24.33 0 0 Market Close
SUU 126500 126500 10 86000 125800 20 Market Close
TAV 30500 30500 5 30000 30500 12 Market Close
TCK 20000 20000 3 19500 19950 199 Market Close
TEE 14760 14760 5 13000 0 0 Market Close
TEX 695 695 1000 600 0 0 Market Close
TSA 8000 8000 0 0 8000 56 Market Close
TTL 4800 4800 129 4800 4995 50 Market Close
TUS 305 305 10 260 305 148 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14990 1 Market Close
UBA 2000 2000 0 0 2000 110 Market Close
UBH 14500 14500 5 12350 15500 84 Market Close
UID 552 552 10 550 600 647 Market Close
UND 6300 6300 0 0 6300 350 Market Close
UNS 1000 1000 0 0 1149 17 Market Close
UYN 1002 1100 19 1002 1152 10 Market Close
VIK 1699 1699 0 0 1700 70 Market Close