| MRX 0 |  ADL +1 |  APU 0 |  BAN 0 |  JTB -1 |  MCH 0 |  MIE -900 |  NKT +37.71 |  RMC -4.79 |  SHV -100 |  SOH +26.7 |  BUK +38700 | 
 

Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
ABH 5150 5150 0 0 5100 140 Market Close
ACL 720 720 50 828 0 0 Market Close
ADL 1601 1602 20 1600 1602 2 Market Close
ALI 778 778 0 0 769 20 Market Close
AOI 3350 3350 0 0 3300 49 Market Close
APU 3600 3600 1000 3311 3600 203 Market Close
ATI 2100 2100 0 0 2100 429 Market Close
ATR 68000 68000 0 0 68000 27 Market Close
AZH 603.79 603.79 100 694.35 0 0 Market Close
BAN 2800 2800 5 2651 2750 100 Market Close
BBD 46.44 46.44 300 53.4 0 0 Market Close
BDL 7755 7755 200 5735 7755 172 Market Close
BDS 1650 1650 300 1670 1949 5 Market Close
BEU 2800 2800 10 2380 2800 784 Market Close
BHL 640 640 0 0 699 25 Market Close
BHR 780 780 0 0 780 2510 Market Close
BNG 47800 47800 1 42000 48800 37 Market Close
BRC 405 405 113 465.75 0 0 Market Close
BSK 2150 2150 0 0 2450 24 Market Close
BTG 18600 18600 0 0 18590 3 Market Close
BUK 30000 30000 0 0 34500 2 Market Close
CHR 950 950 0 0 1090 10 Market Close
DAR 550 550 998 550 0 0 Market Close
DHU 5000 5000 0 0 5000 97 Market Close
DIM 100 100 150 100 0 0 Market Close
DLH 849 849 0 0 900 175 Market Close
DRN 2000 2000 0 0 2000 1575 Market Close
EER 2320 2320 100 2310 2499 12 Market Close
ETR 100 100 100 85 100 9775 Market Close
GFG 509 509 0 0 585 20 Market Close
GOV 8765 8765 55 8800 9000 45 Market Close
GTJ 2800 2800 0 0 2870 38 Market Close
GTL 17000 17000 50 15100 0 0 Market Close
HBO 450 450 0 0 450 9370 Market Close
HGN 90 90 340 86.1 90 2000 Market Close
HHN 1400 1400 10 1610 0 0 Market Close
HRL 205 205 0 0 200 404 Market Close
HRM 130 130 300 120 136.9 100 Market Close
HSG 1400 1400 20 1610 0 0 Market Close
HSX 850 850 0 0 970 25 Market Close
HZB 5640 5640 75 6485 0 0 Market Close
JGV 3300 3300 0 0 3790 3 Market Close
JTB 83 82 100 80 82 270 Market Close
MBG 10000 10000 0 0 10000 15 Market Close
MCH 950 950 30 901 950 666 Market Close
MDR 529.7 529.7 0 0 527 20 Market Close
MIB 180 180 0 0 180 749 Market Close
MIE 11400 10500 10 9700 10500 202 Market Close
MMX 3200 3200 31 3200 3499 5 Market Close
MNB 1612 1612 0 0 1612 123 Market Close
MNG 116 116 200 133.4 0 0 Market Close
MNH 5500 5500 3 4817 5500 32 Market Close
MNS 3699 3699 0 0 3600 86 Market Close
MRX 78 78 1000 73 78 29600 Market Close
MSH 700 700 0 0 750 7 Market Close
MVO 3762 3762 28 3500 0 0 Market Close
NEH 18500 18500 45 18000 0 0 Market Close
NKT 298 335.71 0 0 340 130 Market Close
NUR 13000 13000 0 0 13000 97 Market Close
NXE 1200 1200 0 0 1380 5 Market Close
OLL 99 99 0 0 98.9 270 Market Close
RMC 74.9 70.11 1835 70 73 1000 Market Close
SHG 4124 4124 3 4250 4999 3 Market Close
SHV 4000 3900 5 3741 3899 60 Market Close
SOH 178 204.7 100 204.7 0 0 Market Close
SOI 2780 2780 0 0 2700 40 Market Close
SOR 1500 1500 0 0 1617 20 Market Close
SUL 39000 39000 1 38500 42000 54 Market Close
SUU 98000 98000 2 92000 110000 13 Market Close
TAH 15900 15900 0 0 18090 5 Market Close
TCK 18000 18000 32 17000 19000 38 Market Close
TEE 12500 12500 100 12100 0 0 Market Close
TEX 1214 1214 1020 1396 0 0 Market Close
TMP 100 100 100479 93.03 0 0 Market Close
TMP 100 100 43 87.36 0 0 Market Close
TMP 100 100 3379 96.92 0 0 Market Close
TMP 100 100 16810 93.02 0 0 Market Close
TSA 6650 6650 0 0 7800 14 Market Close
TTL 3600 3600 90 3300 3590 25 Market Close
TUS 499 499 0 0 500 100 Market Close
TVT 15500 15500 0 0 15490 535 Market Close
UID 560 560 9796 500 530 216 Market Close
UNS 1350 1350 0 0 1350 275 Market Close
UYN 1150 1150 0 0 1149 10 Market Close
VIK 1750 1750 0 0 1600 466 Market Close


ЗГҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ /мян.төг/ Зарах Үнэ Зарах Үнэ /мян.төг/
ZGEB-BD-28/04/16-A002 100.05 100.05 10 99 0 0 Market Close
ZGEB-BL-01/03/16-A004 100 100 10 93.92 95.36 11 Market Close
ZGEB-BL-02/08/16-A004 100 100 10 88.72 90.08 12 Market Close
ZGEB-BL-04/11/15-A004 97.67 97.67 10 98.16 99.6 11 Market Close
ZGEB-BL-09/02/16-A004 95.42 95.42 10 94.64 0 0 Market Close
ZGEB-BL-13/10/15-A004 98.48 98.48 10 98.88 0 0 Market Close
ZGEB-BL-14/07/16-A004 100 100 10 89.12 90.56 12 Market Close
ZGEB-BL-15/12/15-A005 100 100 0 0 98.08 11 Market Close
ZGEB-BL-19/01/16-A004 100 100 10 92.12 96.72 11 Market Close
ZGEB-BL-22/03/16-A005 100 100 10 93.28 94.64 11 Market Close
ZGEB-BL-22/12/15-A003 94.22 94.22 10 96.24 97.76 11 Market Close
ZGEB-BL-23/08/16-A004 100 100 0 0 89.36 12 Market Close
ZGEB-BL-24/11/15-A003 100 100 10 97.2 98.8 11 Market Close
ZGEB-BL-24/11/15-A005 100 100 0 0 98.88 11 Market Close
ZGEB-BL-27/10/15-A002 98 98 10 98.32 0 0 Market Close