| ADL 0 |  APU -333 |  BAN 0 |  BDS 0 |  BHL +84.5 |  EER -349 |  GOV 0 |  HGN 0 |  KEK -500 |  MIE -1000 |  MMX +1 |  SHV -650 |  SOR 0 |  TTL -100 |  UID 0 |  UYN -92.08 | 


Захиалгатай үнэт цаас


Cимбол: Нэр:
Loading..

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Cимбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах Тоо Авах Үнэ Зарах Үнэ Зарах Тоо
AAR 8200 8200 5 6975 8000 25 Market Close
ABH 5900 5900 0 0 5990 133 Market Close
ADL 1550 1550 40 1540 1550 3951 Market Close
ALI 780.58 780.58 0 0 890 20 Market Close
AOI 4000 4000 0 0 3599 16 Market Close
APP 2470 2470 0 0 2460 9400 Market Close
APU 4200 3867 7990 3751 4000 3000 Market Close
ATI 2950 2950 0 0 2945 15 Market Close
ATR 68000 68000 22 68000 100000 796 Market Close
AZH 603.79 603.79 200 694.35 0 0 Market Close
BAN 3200 3200 205 3000 3200 337 Market Close
BDL 9900 9900 0 0 9900 5 Market Close
BDS 2280 2280 5 2015 0 0 Market Close
BEU 3579 3579 0 0 3580 4400 Market Close
BHR 650 650 250 590 0 0 Market Close
BLC 917 917 0 0 1050 222 Market Close
BNB 689 689 0 0 749 20 Market Close
BNG 55000 55000 14 54000 57000 1 Market Close
BRC 405 405 10 465.7 0 0 Market Close
BSK 2975 2975 0 0 2975 35 Market Close
BTG 21880 21880 0 0 18600 468 Market Close
BUK 42840 42840 0 0 45000 40 Market Close
CHR 2550 2550 0 0 2919 5 Market Close
DAZ 2580 2580 100 2220 0 0 Market Close
DHU 5000 5000 25 5000 0 0 Market Close
DLG 3780 3780 10 3780 4800 268 Market Close
DRU 1200 1200 0 0 1149 7 Market Close
DZG 26000 26000 0 0 24000 50 Market Close
ECV 4000 4000 50 4000 0 0 Market Close
EER 2699 2350 395 2350 2699 17 Market Close
ETR 100 100 2000 90 100 4630 Market Close
GHC 18000 18000 1 18000 0 0 Market Close
GOV 7020 7020 25 6920 7020 3 Market Close
GTJ 3600 3600 0 0 3500 72 Market Close
GTL 9500 9500 200 9600 0 0 Market Close
HBO 590 590 40 511 580 250 Market Close
HGN 96 96 530 95 96 16448 Market Close
HHC 2470 2470 10 2470 2840 2 Market Close
HHN 1400 1400 20 1400 0 0 Market Close
HHS 591.15 591.15 250 591.15 0 0 Market Close
HMK 2100 2100 0 0 2100 127 Market Close
HRD 1400 1400 3 1400 0 0 Market Close
HRL 179 179 0 0 176 200 Market Close
HRM 170 170 102 161 170 9600 Market Close
HSR 4101 4101 65 4100 4663 95 Market Close
HSX 1000 1000 0 0 1139 5 Market Close
HVL 50.26 50.26 1313 57.79 0 0 Market Close
IBA 11000 11000 0 0 11000 100 Market Close
IND 1350 1350 0 0 1400 39 Market Close
JGV 3600 3600 0 0 3600 125 Market Close
JTB 84 84 2400 80 85 1484 Market Close
MBG 8000 8000 50 8000 0 0 Market Close
MCH 1300 1300 10 1241 1300 390 Market Close
MDR 495 495 50 421 495 102 Market Close
MIB 210.67 210.67 3260 210 242 120 Market Close
MIE 16500 15500 0 0 15500 62 Market Close
MMX 3749 3750 53 3700 3750 182 Market Close
MNB 1350 1350 0 0 1500 153 Market Close
MNH 4100 4100 2 4099 4700 5 Market Close
MNS 4700 4700 0 0 4500 46 Market Close
MOG 18800 18800 22 18800 0 0 Market Close
MRX 100 100 9248 90 100 1720 Market Close
MSC 1322 1322 0 0 1322 100000 Market Close
MSH 690 690 100 590 790 20 Market Close
MUD 8000 8000 20 8000 0 0 Market Close
MVO 2600 2600 5 2210 2990 4 Market Close
NEH 17500 17500 5 17550 20100 2 Market Close
NKT 319 319 172 280 319 30 Market Close
NUR 11350 11350 0 0 12000 78 Market Close
NXE 1590 1590 0 0 1590 50 Market Close
OLL 111 111 0 0 111 11882 Market Close
ORD 3990 3990 0 0 3990 70 Market Close
RMC 100 100 200 95 100 2740 Market Close
SHG 5800 5800 6 5810 5900 100 Market Close
SHV 5150 4500 44 4500 5300 41 Market Close
SIL 225 225 0 0 220 2300 Market Close
SOI 3500 3500 0 0 3650 170 Market Close
SOR 1900 1900 120 1800 2180 10 Market Close
SUL 46200 46200 13 46200 52500 19 Market Close
SUU 120000 120000 0 0 119000 4 Market Close
TAH 11000 11000 0 0 12650 1 Market Close
TAV 30500 30500 1 30000 30500 10 Market Close
TCK 18500 18500 7 18500 19400 6 Market Close
TEX 695 695 120 660 0 0 Market Close
TSA 7800 7800 0 0 7800 18 Market Close
TTL 4100 4000 30 3500 4000 124 Market Close
TUS 300 300 0 0 260 480 Market Close
TVT 14990 14990 0 0 14990 50 Market Close
UBA 2000 2000 0 0 2000 102 Market Close
UBH 12400 12400 10 12400 0 0 Market Close
UID 579 579 371 562 579 233 Market Close
UYN 1050 957.92 357 950 1050 55 Market Close
VIK 1699 1699 0 0 1899 19 Market Close