| APU +29 |  EER 0 |  HBO -5 |  MMX 0 |  NEH -20 |  SHG -250 |  SUL +1620 |  TCK -530 |  TTL -15 |  UID -24.19 | 

Индекс

912.51 (-3.62 -0.40%)
12,702.68 (-85.19 -0.67%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 11 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
39,620.00
+1620
4.26%
3,749.00
+29
0.78%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
4,000.00
-250
-5.88%
600.18
-24.19
-3.87%
17,410.00
-530
-2.95%
395.00
-5
-1.25%
3,335.00
-15
-0.45%
18,350.00
-20
-0.11%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
600.18
-24.19
448
3,100.00
0
262
18,350.00
-20
144
3,335.00
-15
123
17,410.00
-530
100
3,749.00
29
75
395.00
-5
57
2,300.00
0
27