| MRX 0 |  ADL +3 |  APU -6 |  BAN +21 |  DRU 0 |  GOV -60 |  HHN +210 |  JTB 0 |  TTL 0 |  UID +57.38 |  SOH +0.36 | 

Индекс

928.69 (1.77 0.19%)
13,010.18 (40.27 0.31%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 10 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
1,610.00
+210
15.00%
587.38
+57.38
10.83%
2,800.00
+21
0.76%
1,605.00
+3
0.19%
225.21
+0.36
0.16%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
8,720.00
-60
-0.68%
3,593.00
-6
-0.17%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
225.21
0.36
910
587.38
57.38
519
83.00
0
300
8,720.00
-60
224
1,605.00
3
200
3,593.00
-6
110
78.00
0
100
2,800.00
21
26